دکتر فرح

راه های ارتباطی با ما

شرکت هوشمند سپهر، به عنوان بازوی اجرایی بانک ها در ارائه محصولات هوشمند مالی و بانکی، با همت مدیران عالی رتبه بانک صادرات ایران شروع به فعالیت نمود.
تولید و توسعه اپلیکیشن های موبایل، توسعه نرم افزارهای تحت وب.

021-99 980 46 44 - 021-99 980 46 48
info{@}drfarahfardad.com
6 دحاو - 10 کالپ - یناخ یلعحتف هچوک - ( فیرش تاداس ) یتمعن هچوک - دابآ نسح ناديم هب هديسرن - ینیمخ ماما نابایخ - نارهت