اشنایی بیشتر با ما

سازمان ها، مراکز آموزشی و مشاوره با تست های ای سنج می توانند به صورت گروهی و فردی نیازهای ارزیابی خود را به بهترین شکل برطرف نمایند. سازمان ها با استفاده از پرتال اختصاصی خود و به همراه ابزارهای دقیق ای سنج کارکنان خود را به نحو دقیقی گزینش می کنند. مراکز آموزشی از تست های تحصیلی ای سنج از جمله تست هوش گاردنر و تست رغبت سنج استرانگ برای بررسی استعداد و هدایت دانش آموزان استفاده می نمایند. مراکز مشاوره به کمک پرتال اختصاصی خود توانسته اند تا انواع تست های بالینی را در سریع ترین زمان ممکن برای مراجعین خود اجرا کنند.

سازمان ها، مراکز آموزشی و مشاوره با تست های ای سنج می توانند به صورت گروهی و فردی نیازهای ارزیابی خود را به بهترین شکل برطرف نمایند. سازمان ها با استفاده از پرتال اختصاصی خود و به همراه ابزارهای دقیق ای سنج کارکنان خود را به نحو دقیقی گزینش می کنند. مراکز آموزشی از تست های تحصیلی ای سنج از جمله تست هوش گاردنر و تست رغبت سنج استرانگ برای بررسی استعداد و هدایت دانش آموزان استفاده می نمایند. مراکز مشاوره به کمک پرتال اختصاصی خود توانسته اند تا انواع تست های بالینی را در سریع ترین زمان ممکن برای مراجعین خود اجرا کنند.

آشنایی با ما

دستاورد ها

ارائه بیش از 50 تست روانشناسی آنلاین با تحلیل جامع و تخصصی
راه اندازی پلتفرم سازمانی ( ارزیابی گروهی)
مشارکت در بیش از 100 طرح غربال گری و ارزیابی
مشارکت در بیش از 100 طرح غربال گری و ارزیابی
بازیسنج ( بازی های آنلاین روانشناختی)
بلاگ تخصصی روانشناسی
بلاگ تخصصی روانشناسی
انتشار بسته هوشیار ( تمرین های هوش)